Vacature bestuurslid

vacature bestuurslid Novaka

Profiel vacature Bestuursleden Novaka

De Branchevereniging Novaka is op zoek naar een Bestuurslid (v/m)

De Branchevereniging Novaka heeft betrokken leden en een actief bestuur. Het bestuur bestaat op dit moment uit zeven bestuursleden. Per heden is er één zetel vacant. Het bestuur streeft naar een evenwichtige samenstelling van het bestuur, zodat de totale branche is vertegenwoordigd.

Het bestuur is belast met het besturen van de vereniging. Het draagt zorg voor een goede algemene gang van zaken in de vereniging, het geeft samen met de organisatie invulling aan de visie en aan de lobby. Ook bewaakt het bestuur de algemene belangenbehartiging van de leden en de dienstverlening naar de leden vanuit het ondersteunende secretariaat/ bureau.

Algemene informatie over de werkzaamheden als bestuurder bij de Novaka.

Alle bestuursleden doen het werk voor Novaka naast hun eigen werk, meestal als directeur/bestuurder van een aangesloten organisatie. Het is van belang dat zij naast deze werkzaamheden dus voldoende tijd kunnen vrijmaken voor het vervullen van een rol in het bestuur van Novaka. In hun bestuurswerk voor Novaka worden zij ondersteund door het secretariaat Novaka.

Van bestuursleden wordt minimaal verwacht dat zij de bestuursvergaderingen, de ALV’s en themadiscussies bijwonen. Ook verwachten we dat bestuursleden zich behoorlijk voorbereiden op vergaderingen door de geagendeerde stukken goed te lezen en er een mening over te vormen.

Ieder bestuurslid van Novaka heeft bovendien een eigen ‘portefeuille’ – dat wil zeggen een aantal verschillende onderwerpen die inhoudelijk bij het bestuurslid belegd zijn. Dit kunnen zowel inhoudelijke aan de branche gerelateerde onderwerpen zijn, als onderwerpen die verband houden met NOVAKA als vereniging en als werkorganisatie. Het bestuurslid is eindverantwoordelijk voor de inhoudelijke stukken die tijdens bestuursvergaderingen worden besproken die gaan over onderwerpen uit zijn of haar portefeuille. Deze stukken worden in afstemming met het bestuurslid samen met het secretariaat opgesteld. In dergelijke stukken is het mogelijk en wenselijk dat het bestuurslid een eigen visie geeft op de kwestie die wordt behandeld. Het is gebruikelijk dat aan het bestuur wordt gevraagd of met deze visie kan worden ingestemd na bespreking.

Het bestuurslid is tevens het aanspreekpunt voor de voorzitter om inhoudelijk te sparren. Dit kan bijvoorbeeld bij vragen van derden zijn over een relevant onderwerp. Ook kan het bestuurslid, eventueel samen met de voorzitter of de directeur, Novaka extern vertegenwoordigen bij derden.

Het in overleg deelnemen aan congressen, spreekbeurten of overleggremia wordt gewaardeerd want het vergroot de zichtbaarheid van Novaka en de kennis en expertise van bestuursleden.

Profiel bestuurder Novaka

De Branchevereniging NOVAKA is op zoek naar een algemeen bestuurslid. In overleg met de huidige bestuursleden zal een werkverdeling worden gemaakt op basis van de actuele dossiers en aandachtsgebieden. Wij zoeken iemand die:

 • directeur/bestuurder is bij een lid van de Branchevereniging;
 • visie heeft op de branche en oog heeft voor wat trends en ontwikkelingen kunnen betekenen voor de branche.
 • de totale branche in de bestuursrol kan vertegenwoordigen
 • verbindend en enthousiast is en de visie van de Branchevereniging onderschrijft;
 • een teamspeler die nieuwsgierig is naar nieuwe ideeën en in staat is de strategie verder te ontwikkelen;
 • communicatief vaardig is, goed kan luisteren en in staat is draagvlak te creëren;
 • een netwerk heeft dat van belang is voor de realisatie van de missie van de Branchevereniging en ledengroei tot stand kan brengen;
 • bereid is om kennis en netwerk te delen en in te zetten
 • de branchevereniging extern kan vertegenwoordigen en positief kan profileren
 • mens- en klantgericht is, integer is en moreel besef heeft
 • samenwerkend vermogen heeft en de totale branche verder wil ontwikkelen
 • oog heeft voor de verschillen tussen leden en voor datgene wat hen bindt;
 • boven de materie staat en kan balanceren tussen verschillende belangen en besluitvaardig is
 • voldoende tijd heeft om een actieve rol in het bestuur te vervullen (ongeveer een dag per maand).

Procedure

Ben je geïnteresseerd, voldoe je aan het geschetste profiel en aan de voorwaarden zoals gesteld in de statuten (artikelen 15 en 16) en ben je lid van Novaka dan kun je je tot uiterlijk 12 Januari 2021 a.s. kandidaat stellen.

Dit doe je door een beknopt CV en een motivatiebrief te sturen t.a.v. Lieke Vogels directeur Novaka. l.vogels@novaka.nl

In de week van 18 januari zullen de eerste gesprekken plaatsvinden met de selectiecommissie, bestaande uit bestuursleden en directie van Novaka. We streven ernaar om de voordracht aan het bestuur eind januari te kunnen doen, zodat de procedure voor 1 februari is afgerond. De benoeming van het bestuurslid wordt bekrachtigd in de Algemene LedenVergadering.

Mocht je eerst meer willen weten over wat een bestuursfunctie in de praktijk inhoudt, dan kun je natuurlijk altijd even bellen met één van de zittende bestuursleden, de voorzitter of de bestuurssecretaris, neem daarvoor contact op met het secretariaat van Novaka. 020 – 664 55 21.

Kijk voor meer informatie op de website www.novaka.nl