RI&E boekhandel en kantoorvakhandel incl. Covid-19 module

RI&E boekandel en kantoorvakhandel incl Covid-19 module

Branche-RI&E Boekhandel en Kantoorvakhandel
Sinds 1994 is ieder bedrijf verplicht een Risico-Inventarisatie en –Evaluatie (RI&E) uit te voeren. Dat is bepaald in de Arbowet. Voor het voeren van een adequaat arbobeleid is het van belang de risico’s van werkzaamheden in het bedrijf te (onder)kennen om passende maatregelen ter beperking van de risico’s te kunnen treffen. Bij de RI&E hoort dan ook een plan van aanpak (PvA) waarin die maatregelen zijn beschreven.

Controle door inspectie SZW
De Inspectie SZW controleert of u een RI&E en PvA hebt en of deze volledig zijn. Blijkt dat niet in orde, dan kan de Inspectie direct een boete opleggen. Het ontbreken van een RI&E kan een boete opleveren van € 4.500 en het ontbreken van een PvA een boete van € 750.

Bij minder dan 26 werknemers gebruik van gecertificeerde branche-RI&E; geen deskundige nodig
Voor de RI&E kan de werkgever een gecertificeerde deskundige inschakelen. Het is ook mogelijk om de RI&E zelf op te stellen. Bij een bedrijf met meer dan 25 medewerkers moet de RI&E getoetst worden door een gecertificeerde deskundige. Bij minder dan 26 medewerkers kan een werkgever gebruik maken van een erkende branche-RI&E. Deze hoeft dan niet nog eens extra te worden getoetst. Dat is ook het geval als de medewerkers tezamen minder dan 40 uren per week werken. Ter bepaling van het aantal medewerkers wordt niet gekeken naar het aantal fte’s, maar naar het aantal arbeidsovereenkomsten, terwijl ook stagiaires en uitzendkrachten meetellen.

Branche-RI&E in CAO
In artikel 22 van de CAO voor de Boekhandel staat dat CAO-partijen zorg zullen dragen voor een branche-RI&E. Dit instrument is afgestemd op de veelvoorkomende risico’s in onze branche. De RI&E moet periodiek worden geüpdatet en dat is onlangs weer gebeurd. De geactualiseerde branche-RI&E is gecertificeerd en is beschikbaar voor werkgevers die onder de CAO voor de Boekhandel en de Kantoorvakhandel vallen via onderstaande button. In de loop van de volgende week volgt ook de erkenning van het steunpunt RI&E.

Hieronder vind je de link naar de RI&E boekhandel en kantoorvakhandel.

RI&E boekhandel en kantoorvakhandel

 

Zorgplicht werkgever & Covid 19-maatregelen

De werkgever heeft op grond van de Arbowet een zorgplicht om de werknemer in staat te stellen het werk veilig en gezond te doen. De Inspectie SZW houdt toezicht op ongezonde/onveilige situaties. In het kader van Covid 19 geldt vanaf 2 december 2020 een specifieke tijdelijke regel van het Arbobesluit (art. 3.2a). Deze heeft betrekking op de te nemen maatregelen om besmetting zo veel mogelijk te voorkomen. Het winkelbedrijf valt onder de categorie waarbij de mogelijkheid van blootstelling volgt uit het algemene besmettingsgevaar in Nederland.

Coronamaatregelen
Het tijdelijke artikel 3.2a Arbobesluit komt er in het kort op neer dat de werkgever de verplichting heeft om coronabesmetting waar mogelijk te voorkomen en moet zorgen voor maatregelen, voorlichting en naleving van de bedrijfsregels. Voorbeelden van maatregelen zijn: 1,5 meter afstand; schermen plaatsen; looproutes aangeven; het beperken van het aantal mensen op de werkplek, ventilatie van ruimtes, ontsmetting van werkplek en instrumenten, het dragen van mondkapjes.

Controle door (buitengewone) opsporingsambtenaren
Een deel van de maatregelen is opgenomen in de Wet publieke gezondheid. Daarin heeft de Inspectie geen rol of bevoegdheid. Onder andere politie en BOA’s van de gemeenten kunnen bij overtreding van deze maatregelen optreden.

Rol inspectie SZW
Maar ook de Inspectie kan handhavend optreden als de arbeidsomstandigheden in een bedrijf daartoe aanleiding geven; bijvoorbeeld als er sprake is van een aanzienlijk risico op besmetting, het niet of onvoldoende nemen van maatregelen of het niet toepassen van de arbeidshygiënische maatregelen.

Per geval geval zal de inspectie bekijken hoe de werkgever zijn verplichtingen vanuit het oogpunt van arbeidsomstandigheden invult en toepast. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om samen met zijn werknemers invulling te geven aan maatregelen om besmetting te voorkomen.

Om u bij dit laatste te ondersteunen, heeft Novaka voor de leden een speciale Covid-module laten ontwikkelen. Deze kan hieronder worden ingezien en gedownload. Hiervoor moet je wel als Novaka-lid zijn ingelogd.
Heb je nog geen inloggegevens, maar ben je wel lid van Novaka? Stuur dan een mail naar: secretariaat@novaka.nl

 

bron: www.rie.nl