Regels NOW en sealbagautomaten

Werkgevers hebben nog een paar dagen om aanvragen voor ontslagvergunningen in te trekken die zijn ingediend tot en met 2 april jl., willen zij geen geen gevaar lopen van korting op de te verlenen subsidie.

De banken hebben sinds 7 april jl. nieuwe veiligheidsmaatregelen getroffen voor het afstorten van contact geld. In dit bericht leest u er meer over.

 

NOW-verplichting: geen ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen

De Tijdelijke Noodmaatregel Ondersteuning Werkbehoud (NOW) bevat een aantal voorwaarden. De belangrijkste daarvan zijn dat er geen mensen mogen worden ontslagen op bedrijfseconomische gronden en dat de loonsom niet mag worden verlaagd.

Concreet wordt van de werkgever verwacht dat hij in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 bij UWV geen verzoek doet om toestemming te verkrijgen voor opzegging van een arbeidsovereenkomst (hierna genoemd: ‘ontslagaanvraag’) wegens bedrijfseconomische redenen (de zogenoemde a-grond uit artikel 7:669, derde lid, BW).

Als de ontslagaanvraag is gedaan in de periode van 18 maart tot en met het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, geldt dat de werkgever de gelegenheid krijgt om deze ontslagaanvraag binnen vijf werkdagen na inwerkingtreding van deze regeling in te trekken.

Als de ontslagaanvraag is gedaan na het tijdstip van inwerkingtreding van deze regeling, geldt dat de werkgever deze binnen vijf werkdagen na indiening van die ontslagaanvraag moet intrekken. Deze voorwaarde geldt ten aanzien van alle ontslagaanvragen wegens bedrijfseconomische redenen.

De NOW-regeling bepaalt dat de regeling in werking treedt met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Publicatie vond plaats op 1 april 2020.  Dat betekent inwerkingtreding regeling op 2 april ’20. Binnen 5 werkdagen na 2 april mogelijkheid intrekken ontslagaanvraag bij UWV op bedrijfseconomische gronden, derhalve uiterlijk 9 april 2020.

De voorwaarde geldt niet voor ontslagaanvragen die bij het UWV zijn ingediend in de periode van 1 maart tot en met 17 maart. Hoewel de subsidie ook ziet op deze periode, was het voor de werkgever nog niet kenbaar dat deze voorwaarde verbonden zou worden aan de NOW.

Wanneer de werkgever deze verplichting niet nakomt door toch een ontslagaanvraag in te dienen bij UWV en deze niet (of niet op tijd) in te trekken, dan zal UWV deze aanvraag in behandeling nemen en daarop beslissen.

Het niet nakomen van de verplichting heeft wel gevolgen voor de hoogte van de subsidie. Bij de vaststelling van de subsidie wordt namelijk vastgesteld wat het loon is van de werknemers voor wie ontslag is aangevraagd. Dit loon wordt vervolgens verhoogd met 50%. Dit loon van de ontslagen werknemers plus de vermeerdering van 50% wordt in mindering gebracht op de totale loonsom waarop de uiteindelijke hoogte van de subsidie wordt gebaseerd. Dit geeft bij voorbaat duidelijkheid over de verplichtingen waar de aanvrager van de subsidie aan moet voldoen en over de gevolgen voor de hoogte van de subsidie als niet aan deze verplichting wordt voldaan.

Deze correctie wordt toegepast bij alle ontslagaanvragen die in de periode van 18 maart tot en met 31 mei 2020 zijn ingediend en die niet binnen de daarvoor gestelde termijn zijn ingetrokken. Het is niet relevant of UWV de ontslagaanvraag van de werkgever uiteindelijk toe- of afwijst. De werkgever krijgt de mogelijkheid om de ontslagaanvraag in te trekken om zeker te stellen dat hij zich bewust is van de gevolgen van een ontslagaanvraag voor de hoogte van de subsidie.

Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om zijn ontslagaanvraag in te trekken, maar UWV zal zich ervoor inspannen om de werkgever die een ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen heeft ingediend of na inwerkingtreding van deze regeling indient, op deze gevolgen te wijzen.

UWV plaatst hiertoe informatie op haar website zodat de werkgever zich bij de ontslagaanvraag bewust wordt van de gevolgen van de ontslagaanvraag voor een NOW-toekenning. Tevens zal UWV proberen telefonisch contact te krijgen met de werkgever die een ontslagaanvraag heeft ingediend om, voor het verstrijken van de daarvoor geldende termijn, te wijzen op de mogelijkheid om de ingediende ontslagaanvraag alsnog in te trekken. Besluit de werkgever de ontslagaanvraag alsnog in te trekken binnen de daarvoor gestelde termijn, dan zal deze aanvraag niet leiden tot een correctie bij de vaststelling van de subsidie.

Trekt de werkgever de ontslagaanvraag niet of te laat in dan leidt dat wel tot een correctie. Op deze wijze wordt zoveel mogelijk gewaarborgd dat de werkgever een weloverwogen keuze maakt tussen een ontslagaanvraag of een beroep op de NOW, en dat de werkgever bij een keuze voor een beroep op de NOW nakomt waaraan hij zich bij de aanvraag van de subsidie committeert zodat ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen wordt voorkomen.

 

 

In aanvulling op de eerder genomen maatregelen tegen plofkraken op geldautomaten beperken de banken per direct de beschikbaarheid van zogeheten ‘sealbagautomaten’.

Deze tijdelijke maatregel is noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid. Voor ondernemers blijven er mogelijkheden voor afstorting.

Sealbagautomaten zijn bestemd voor de geregelde afstort van geld door met name ondernemers. Afgelopen week hebben enkele plofkraken plaatsgevonden op sealbagautomaten. Hierbij zijn zware explosieven gebruikt, is veel schade veroorzaakt en zijn er tijdelijk woningen ontruimd. Om dit af te stoppen en herhaling te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, vinden de banken en Geldmaat het noodzakelijk deze maatregel te nemen.
Plofkraken brengen grote risico’s mee voor de veiligheid.

Sinds december afgelopen jaar passen banken en Geldmaat daarom nachtsluiting al toe op veruit de meeste geldautomaten in Nederland.

Eelco Dubbeling, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken: “We moeten een duidelijke grens trekken tegen deze extreme vorm van geweld. De veiligheid maakt deze nieuwe stap in de strijd tegen plofkraken noodzakelijk. We zetten criminelen hiermee de voet dwars en zetten ons er tegelijk voor in de hinder voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.”

In het belang van een veilige afstort van geld door ondernemers blijft een deel van het huidige aantal sealbagautomaten beschikbaar, op een redelijke wijze verspreid over het land. De openingstijden van deze sealbagautomaten (het tijdvak waarin geld kan worden gestort) zullen beperkt zijn van 6-18.30 uur. De overige automaten zijn leeggehaald en uitgezet. Ook de automaten die openblijven, worden dagelijks leeggehaald en uitgezet.

Welke automaten beperkt beschikbaar blijven, wordt bekend gemaakt via de websites van de banken en Geldmaat.

Eventueel kunnen ondernemers tijdens openingsuren van bankkantoren ook terecht bij een gewone afstortautomaat om cash geld te storten. Zij kunnen hierover informatie vinden op de website van de bank of contact opnemen met hun bank.

Banken adviseren ondernemers zoveel mogelijk betalingen via (contactloze) pinbetalingen of betaalverzoeken te ontvangen; ook dit draagt bij aan de veiligheid. Contant betalen blijft natuurlijk mogelijk.

Door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen wordt op dit moment circa veertig procent minder gebruik gemaakt van de sealbagautomaten door ondernemers. Onder normale omstandigheden storten horecaondernemers vaak op een laat tijdstip hun omzet af. Als horecagelegenheden weer open mogen, zullen banken opnieuw kijken naar de beschikbare afstortmogelijkheden.