Nieuwste update coronavirus

Belastinguitstel wegens corona problemen nu ook zonder bewijs

Ondernemers die vanwege problemen door het coronavirus bijzonder uitstel van betaling krijgen, hoeven hier niet langer een aanvullende verklaring met bewijs voor op te sturen. Het kabinet versoepelt de uitstelregeling nog verder. Verder leest u in dit artikel het laatste nieuws over de nieuwe regeling overbrugging werkbehoud en de gesprekken met de verhuurders.

Geen verklaring nodig voor uitstel belastingen

Afgelopen week kondigde het kabinet aan dat ondernemers vier weken de tijd krijgen om een verklaring op te sturen waarom ze uitstel van belasting nodig hebben. Maar zo’n verklaring is niet meer nodig, meldt het ministerie van Financiën.

Invordering stopgezet – Vanaf het moment dat een onderneming zich meldt, worden de invorderingen stopgezet. Het gaat om de aanslag voor inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonheffingen. De pauze duurt drie maanden.
Ondernemers kunnen ook voor een langere periode uitstel vragen. In dat geval vraagt de Belastingdienst wel om aanvullende informatie.

Invorderingsrente naar 0% – In een eerdere nieuwsbrief hebt u al kunnen lezen dat getroffen ondernemers eenvoudiger uitstel van belasting aanvragen. De invorderingsrente die normaal gesproken ingaat na het verstrijken van de betalingstermijn wordt tijdelijk verlaagd van 4% naar bijna 0%. Dit geldt voor alle belastingschulden. Ook het tarief van de belastingrente gaat tijdelijk naar bijna 0%. Deze verlaging zal gelden voor alle belastingen waarvoor belastingrente geldt. Het kabinet zal de belastingrente zo snel mogelijk aanpassen.

Bron: ANP Binnenland

 

Novaka in overleg met leveranciers over leveringscondities

Op dit moment is Novaka in overleg met leveranciers over aangepaste leveringscondities voor de aangesloten leden die te kampen hebben met de gevolgen van de uitbraak van het coronavirus. Wij houden u op de hoogte van de voortgang.

 

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW)

Onlangs kondigde het kabinet een nieuw pakket maatregelen aan om de economische gevolgen van het coronavirus tegen te gaan. Eén van deze maatregelen is dat de huidige regeling voor Werktijdverkorting per direct werd ingetrokken en vervangen door de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW).

Tegemoetkoming loonkosten – De NOW is een tegemoetkoming in de loonkosten van werkgevers. Deze tegemoetkoming bedraagt ten hoogste 90% van de loonsom en is afhankelijk van het omzetverlies dat de werkgever ten gevolge van de uitbraak van het Coronavirus lijdt.

Omzetverlies – Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming dient sprake te zijn van een omzetverlies van ten minste 20%. De aanvraag geldt voor een periode van 3 maanden en omzetdalingen vanaf 1 maart 2020. Anders dan bij de Werktijdverkorting is de datum van de aanvraag dus minder relevant.

Voorschot en toetsing achteraf – Indien uw aanvraag wordt toegewezen, zal het UWV u eerst een voorschot betalen van 80% van de verwachte tegemoetkoming. Achteraf wordt de daadwerkelijke omzetdaling vastgesteld en zal ook de definitieve tegemoetkoming worden vastgesteld. Let op, dit kan betekenen dat er een correctie plaatsvindt die zowel tot een bijbetaling maar ook tot een terugvordering kan leiden.

Daling loonsom kan tot correctie leiden – Bovendien zal in deze correctie ook rekening worden gehouden met dalingen in de loonsom gedurende de periode dat er een NOW-tegemoetkoming is verleend. Anders dan bij de Werktijdverkorting speelt het aantal (niet) inzetbare werknemers nagenoeg geen rol. Er dient sprake te zijn van een omzetverlies van ten minste 20%. De verwachting is dat een belangrijke voorwaarde is dat dit omzetverlies wel verband houdt met de uitbraak van het coronavirus. Het ligt voor de hand dat de aanvrager daarvoor de bewijslast draagt. Mogelijk zal de regeling hier nadere voorwaarden aan stellen.

Hoogte afhankelijk van omzetverlies – De hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van het omzetverlies en bedraagt maximaal 90% van de loonsom. Bij een omzetverlies van 100% bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever, bij 50% omzetverlies bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever, enzovoort. Van belang is dat flexibele arbeidsovereenkomsten ook worden meegerekend in de loonsom.

3 maanden en mogelijke verlenging – Door het aanvragen van een NOW-tegemoetkoming wordt de werkgever gecompenseerd voor de loonkosten gedurende een periode waarin ten gevolge van de uitbraak van het coronavirus sprake is van omzetverlies. De tegemoetkoming geldt in principe voor 3 maanden, maar kan – zo nodig –worden verlengd voor nogmaals 3 maanden. Aan deze verlenging kunnen nadere voorwaarden worden gesteld, die voor de aanvraag (nog) niet golden.

Aanvragen bij UWV – In tegenstelling tot de Werktijdverkorting, vraagt u de NOW-tegemoetkoming niet aan voor uw werknemers. De NOW-tegemoetkoming is bovendien losgekoppeld van de Werkloosheidswet. Dit betekent dat u een NOW-tegemoetkoming kunt aanvragen ongeacht het aantal werknemers én ongeacht of deze werknemers voldoen aan de reguliere voorwaarden voor het verkrijgen van en WW-uitkering. Anders dan bij de Werktijdverkorting worden de opgebouwde WW-rechten van uw werknemers niet opgesoupeerd wanneer u een NOW-tegemoetkoming ontvangt.

Loon doorbetalen – Het is de bedoeling dat werkgevers zowel de vaste als de flexibele arbeidskrachten volledig doorbetalen. Ook is het gedurende de periode dat er sprake is van een NOW-tegemoetkoming in principe niet toegestaan om werknemers te ontslaan wegens bedrijfseconomische omstandigheden. De werkgever zal worden gevraagd zich daartoe te verplichten als voorwaarde voor de NOW-tegemoetkoming.

Eerdere aanvraag Werktijdverkorting – Als u al een Werktijdverkortingsaanvraag hebt ingediend, hebt u een bericht van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid ontvangen dat deze aanvraag wordt behandeld conform de NOW-regeling. Het is dus niet nodig om een nieuwe aanvraag in te dienen. Wel wordt mogelijk aanvullende informatie bij u opgevraagd ter zake van de NOW-tegemoetkoming. Als u al een vergunning voor Werktijdverkorting heeft ontvangen, dan blijft deze gewoon geldig voor de afgegeven looptijd. Verlengen is niet mogelijk, in plaats daarvan kunt u een beroep doen op de NOW-regeling.

Regeling nog in voorbereiding – De NOW-tegemoetkoming wordt aangevraagd bij het UWV. Dat is op dit moment echter nog niet mogelijk. Deze NOW-regeling is nog in voorbereiding en zal zo spoedig mogelijk worden opengesteld.

Meer informatie over de NOW vind u via deze link

 

Uitstel en verlaging van huur

Eerder hebben wij u laten weten dat Novaka via MKB-Nederland in het overleg met vertegenwoordigers van verhuurders pleit voor uitstel van huurbetaling. Daarnaast wordt geprobeerd om afspraken te maken voor tijdelijke huurverlaging.

Inmiddels is duidelijk dat het overleg nog niet tot afspraken heeft geleid en dat het overleg nog gaande is. Wij houden u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen.

Ook zelf kunt u een dergelijk verzoek aankaarten. Eén van onze leden liet weten hiermee al succes te hebben geboekt. Novaka helpt u graag bij uw overleg met uw verhuurder. U kunt daarvoor via de mail contact opnemen met het secretariaat van Novaka: secretariaat@novaka.nl

 

Overleg MKB-Nederland met diverse ministeries

Gisteren kreeg Novaka onderstaand bericht van MKB-Nederland. In dit bericht treft u een overzicht van de de acties die MKB-Nederland op dit moment namens de aangesloten branches uitzet. Novaka levert hiervoor input aan bij MKB-Nederland, zodat ook de thema’s die van belang zijn voor de kantoorbranche (en aangesloten kantoorboekhandels) onder de aandacht blijven.

“Het zonovergoten weekend loopt bijna ten einde en dat hebben we geweten. Het was druk op het strand, in de natuur, de tuincentra en in de doe-het-zelf zaken. De Alert zondagmorgen, en de oproep van burgemeesters van kustprovincies hebben niet kunnen verhinderen dat teveel mensen zich te weinig van de 1,5 meter onderlinge afstand aantrokken. Daar waar ondernemers verantwoordelijk zijn gaat het goed, maar helaas niet overal. Dit leidt tot discussies over gecontroleerd en risicovrij winkelen of verdergaande maatregelen. We hebben vandaag hierover een informatief overleg gevoerd met het ministerie van EZ. Morgen praten we verder over veilig winkelen met de relevante branches. Het zoeken is naar een helder protocol op basis van zelfregulering zodat iedereen weet waar hij of zij aan toe is, en de economie verantwoord kan blijven draaien. 

De komende week werken we samen met de ministeries verder aan uitwerking van het pakket van 17 maart; de verdere uitwerking van de NOW, het noodloket en de BBZ-regeling voor ZZP’ers. Er zijn zorgen over het uitbetalen van het vakantiegeld en over de dreigende ontslagen van flexwerkers. Wij hebben vorige week al bij SZW gepleit dat in de nieuwe NOW zaken als vakantiegeld moeten worden meegenomen in het begrip loonsom. Daarmee wordt geborgd dat – ondanks de onzekere economische situatie- dit toch gewoon wordt doorbetaald en dus grotendeels (90%)  wordt vergoed. Als het gaat om flexwerkers hebben we gevraagd aan het kabinet om deze ook mee te nemen in de vergoeding van de NOW zodat je ook de loonkosten van flexwerkers vergoed krijgt. Onze inzet is namelijk zoveel mogelijk mensen te behouden zodat sectoren straks snel weer uit de startblokken kunnen. Voor ZZP’ers zijn er andere oplossingen gevonden via de gemeenten. We spreken met de vakbeweging over hoe we decentraal met elkaar omgaan en we hebben we nog gesprekken met de overheid over allerlei kwesties die spelen, zoals de vitale sectoren en een noodwet rond de aandeelhoudersvergaderingen.

Ook vragen we begrip voor het feit dat alle ambtenaren op de ministeries snoeihard werken en het kan niet anders dan dat dat z’n tol gaat eisen. Wij zullen dus veel zelf moeten doen waar dat kan. Gewoon ons gezond verstand gebruiken in het komen met oplossingen, misbruik van de regelingen in het Noodpakket moeten we samen hard tegen optreden en als het kan solidair zijn met elkaar als het gaat om betaaltermijnen, huren innen etc.”: