Update coronavirus (Covid-19)

Gisteren heeft het kabinet nieuwe maatregelen aangekondigd tegen verdere verspreiding van het corona-virus. Er is her en der veel informatie te vinden over de stand van zaken en maatregelen aangaande het coronavirus. Met dit bericht willen wij deze informatie zo overzichtelijk mogelijk aanbieden en willen wij u op de hoogte brengen van de actuele ontwikkelingen.

Uitvoering Arbeidsvoorwaarden Wetgeving (UAW) over Werktijdverkorting

Bedrijven die door de virusuitbraak fors minder werkuren hebben en aan alle voorwaarden voldoen, kunnen in aanmerking komen voor de bestaande regeling voor werktijdverkorting. Hiervoor kunnen zij een aanvraag doen bij de UAW. Er moet, zoals gezegd, sprake zijn van:
een directe relatie tussen de aangevoerde oorzaak en de werkvermindering.

De voorwaarden om in aanmerking te komen voor werktijdverkorting en een WW-uitkering voor uw personeel zijn:
het bedrijf is getroffen door een bijzondere situatie die niet onder het normale ondernemersrisico valt;
u verwacht voor een periode van minimaal 2 tot maximaal 24 kalenderweken minstens 20% minder werk.

Een ontheffing wordt in principe verleend vanaf de datum waarop de aanvraag voor werktijdverkorting is ingediend. De vergunning geldt maximaal 6 weken.

Een vergunning wordt in ieder geval niet verstrekt:
over de perioden voorafgaand aan de datum waarop de aanvraag voor ontheffing bij het ministerie is ontvangen;
voor zover het aantal personeelsleden niet op de voor het bedrijf redelijk te verwachte behoefte is afgestemd;
indien de vermindering van werkzaamheden samenhangt met een werkstaking.

Geen werktijdverkorting voor oproepkrachten en uitzendkrachten
U kunt werktijdverkorting aanvragen voor werknemers waarvoor u een loondoorbetalingsplicht heeft. Voor oproepkrachten met een nul-urencontract en uitzendkrachten kunt u geen werktijdverkorting aanvragen.

Zie de link voor de laatste stand van zaken.

Afwezigheid medewerker
Geeft een medewerker aan niet op het werk te (kunnen) verschijnen vanwege de enkele opvang van kinderen thuis, dan is er sprake van afwezigheid die binnen de risicosfeer van de medewerker ligt en voor diens rekening dient te blijven. Een oplossing kan dan zijn om onbetaald verlof te verlenen of deze tijd als vakantieverlof te behandelen. Is sprake van een kind dat ziek is, dan kan zorgverlof aan de orde zijn. Voorwaarde is dat het zieke kind verzorging nodig heeft en de medewerker gezien de concrete omstandigheden van het geval de enige is die het zieke kind zorg kan geven.

Klik op deze link voor het doen van een aanvraag werktijdverkorting

Klik hier om naar het formulier werktijdverkorting te gaan.

 

Mogelijkheden inroostering CAO voor de Boekhandel en de Kantoorvakhandel

Er zijn verschillende mogelijkheden op het gebied van inroosteren, flexibilisering, compensatie en ondersteuning voor de personele invulling van de winkel.

De CAO voor de Boekhandel en de Kantoorvakhandel geeft de ruimte om werknemers flexibel in te zetten (CAO artikel 6. Arbeidstijd, werkweek & roosters, pag. 13, zie bijlage). Dit betekent dat u uw medewerkers spaarzaam kunt inzetten (uitgekleed rooster). Zolang u alles in overleg met uw medewerker doet kunt u dit nu heel goed toepassen.
Overigens is het loon-uitbetaling niet flexibel maar vast. U bespaart in eerste instantie niet op kosten maar op inzet van uren.

Klik hier voor de volledige CAO

 

Verruiming van de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB)

Bedrijven – en met name het mkb – kunnen in liquiditeitsproblemen komen als gevolg van het coronavirus en bredere economische effecten. Banken en andere financiers kunnen bedrijven helpen door tijdelijke verstrekking van een overbruggingskrediet of een ophoging van het Rekening Courantkrediet (RC-krediet). Ook opschorting van aflossingen van bestaande kredietlijnen is een mogelijkheid die financiers zelf kunnen treffen. Indien de problemen toenemen kunnen maatregelen nodig zijn om mkb’ers te ondersteunen.

De staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat (EZK) streeft er daarom naar om per eind maart met een tijdelijke verruiming van de BMKB de risico’s mitigeren, zodat bedrijven met een gezond toekomstperspectief gefinancierd kunnen blijven. Dit na consultatie van de Nederlandse Vereniging van Banken en het bedrijfsleven. Met de BMKB staat de overheid voor een deel borg voor bedrijven die een lening willen afsluiten, maar aan de betrokken financier (met name banken) niet genoeg zekerheden kunnen bieden.

De bedrijven die worden geraakt door de gevolgen van het coronavirus en daardoor in liquiditeitsproblemen komen, kunnen tijdelijk rekenen op extra gunstige voorwaarden onder de BMKB. Er komt een nieuwe tijdelijke (geldig tot 1 april 2021) maatregel – die voor de brede doelgroep mkb-bedrijven zal worden ingezet – waarmee de Staat een hoger garantieaandeel aanbiedt in de BMKB.

In de huidige regeling betreft het borgstellingskrediet 50% van het krediet dat de financier (vaak een bank) verstrekt. De borg van de overheid bedraagt 90% van dit borgstellingskrediet. Voor deze maatregel wordt de omvang van het borgstellingskrediet in de BMKB verhoogd van 50% naar 75%. Deze maatregel kan benut worden door bedrijven en is bestemd voor overbruggingskrediet of verhoging rekening courant-krediet bij een financier, met een maximale looptijd van 1 jaar. Ook een aantal overige voorwaarden in de BMKB zal worden versoepeld. Dit helpt bedrijven om aan hun dagelijkse betaalverplichtingen te kunnen blijven voldoen.

 

Fiscale maatregelen

Om ervoor te zorgen dat ondernemers liquiditeitsproblemen het hoofd kunnen bieden, is er de mogelijkheid tot het verzoek om bijzonder uitstel van betaling in de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting en loonbelasting.

De Belastingdienst zal uitstel van betaling verlenen als de ondernemer schriftelijk motiveert dat hij door de coronacrisis in de problemen is gekomen. Zodra het verzoek om uitstel bij de Belastingdienst binnen is, zet de Belastingdienst de invordering stil. Individuele beoordeling van het verzoek vindt later plaats. De gebruikelijke vereisten voor het verlenen van uitstel blijven gelden. Om ondernemers tegemoet te komen zal de Belastingdienst de komende tijd een verzuimboete voor het niet (tijdig) betalen achterwege laten of terugdraaien.

De behandeling van verzoeken om uitstel moet handmatig plaatsvinden, zodat behandeltijden kunnen oplopen indien veel verzoeken binnenkomen.

Daarnaast betalen ondernemers nu belasting op basis van een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting. Ondernemers die een lagere winst verwachten door de coronacrisis kunnen een verzoek indienen voor een verlaging van de voorlopige aanslag, zodat ze meteen minder belasting gaan betalen. Deze verzoeken zullen door de Belastingdienst worden ingewilligd.