Akkoord over CAO voor de Boekhandel en de Kantoorvakhandel

Novaka Organisatie Kantoorbranche (Novaka), de coöperatieve Koninklijke Boekverkopersbond U.A.(KBb) en CNV Vakmensen (CNV), hebben na raadpleging van de achterbannen op 12 augustus 2019 een definitief akkoord bereikt over een nieuwe CAO.

CAO 2019-2020

De CAO 2019-2020 is een voortzetting van de CAO voor de Kantoorvakhandel 2018-2019. Per 1 april 2019 is ook de KBb weer partij bij deze CAO. Daarom hebben Novaka, de KBb en CNV Vakmensen afspreken gemaakt over toetreding van de KBb bij de nieuwe CAO.
De CAO bevat afspraken over de loonontwikkeling, het stimuleren van Duurzame Inzetbaarheid en de afbouw van toeslagen voor werken op zondag.

Toetreding boekhandel tot cao

Per 1 april 2019 treedt de Boekhandel toe tot de CAO voor de Kantoorvakhandel, in het vervolg ‘CAO voor de Boekhandel en de Kantoorvakhandel’ (nieuw).

Onder Boekhandel wordt verstaan: de leden van de KBb die niet de CAO voor de Kantoorvakhandel 2018-2019 hebben gehanteerd.
In het kader van de toetreding van de Boekhandel gelden de volgende harmonisatiemaatregelen:

  1. Per 1 september 2019 past de Boekhandel de loontabel toe zoals deze thans geldig is in de CAO voor de Kantoorvakhandel 2018-2019 (met een correctie voor de wijziging van het wettelijke minimumloon).
  2. De werknemers in de Boekhandel ontvangen bij de loonbetaling in september 2019 een eenmalige bruto-uitkering van 1,25% over het brutoloon 2018.
  3. De Boekhandel sluit zich aan bij de regeling Duurzame Inzetbaarheid in de nieuwe cao

Hoofdlijnen CAO 2019-2020

Looptijd
De CAO voor de Boekhandel & Kantoorvakhandel kent een looptijd van 1 april 2019 tot en met 30 september 2020.

Salarissen

  • De CAO-loongrens van € 37.500 bruto bedraagt per 1 januari 2020 € 39.375 bruto.
  • De feitelijke salarissen en de salarisschalen tot en met een bedrag van bruto € 39.375 (inclusief vakantietoeslag) op jaarbasis, worden verhoogd met 1,25% per 1 januari 2020 en per 1 september 2020 met 1,25%.

Duurzame inzetbaarheid (DI-budget)
Voor de werknemers komt per 1 juli 2020 een budget beschikbaar ter grootte van 1% over het brutoloon 2019 (tot € 39.375 incl. vakantietoeslag). Dit budget komt ter beschikking via een bedrijfseigen-regeling of een individuele regeling (zoals bij de cao voor de Kantoorvakhandel 2018-2019 geregeld), maar kan bijvoorbeeld ook in de vorm van een eenmalige uitkering aan de werknemers worden gedaan bij de loonbetaling van juli 2020.

Zondagtoeslag (00.00 – 19.00 uur)
De zondagtoeslag bedraagt 50%. Daarbij gelden de volgende uitgangspunten:

  • Voor werknemers in de Boekhandel geldt het percentage van 50% per 1 september 2019, onder de verplichting werknemers in dienst op 1 september 2019 te compenseren voor het verschil tussen 100%- en 50%-zondagtoeslag.
  • Voor werknemers in de Kantoorvakhandel geldt de compensatiemaatregel uitsluitend voor werknemers in dienst vóór 1 oktober 2018.
  • De compensatie kan plaatsvinden via ‘maatwerkafspraken’ op bedrijfsniveau. De vorm waarin dit gebeurt, is hierbij een zaak tussen werkgever en werknemer. Mocht dit overleg niet leiden tot een bevredigende afspraak, dan geldt de paraplubepaling inzake toevoeging aan het DI-budget, zoals opgenomen in de CAO.

Protocollaire bepalingen
Partijen zullen gedurende de looptijd van de nieuw af te sluiten CAO een studie uitvoeren naar de seniorendagen zoals nu in de CAO opgenomen. Deze studie zal zich richten op de juridische aspecten van toepassing van seniorendagen en een verkenning bevatten naar een mogelijke herinrichting van de regeling in het licht van de doelstelling van de regeling; bijdragend aan de duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers.

 

Goedkeuring en aanmelding

In de komende weken werken CAO-partijen aan het opstellen van de volledige CAO-tekst. Zodra deze gereed zijn, zal de CAO officieel worden aangemeld en is er een geldige CAO. De CAO geldt dan met terugwerkende kracht.

Wij raden u aan om de berichtgeving over de CAO via dit informatiebulletin en de website van Novaka in de gaten te houden.